A A AAktualnościkomentarze (2)

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Czy możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej wtedy, gdy mamy taką potrzebę? Czy można zawiesić firmę i nie odprowadzać od niej żadnych składek?

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, który z ekonomicznych bądź osobistych przyczyn będzie chciał zawiesić działalność - może to zrobić bez negatywnych konsekwencji dla siebie i firmy. Możliwość taką daje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 20 września tego roku.

 

 

Przedsiębiorca zatrudniający choćby jednego pracownika nie ma takiego prawa. Dla wspólników spółki cywilnej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem, że uczynią to wszyscy wspólnicy.

 

 

ZAPAMIĘTAJ! Działalność zawieszamy minimum na miesiąc, a maksimum na 24 miesiące.

Szczegółowe sposoby zawieszania działalności gospodarczej zależeć będą zarówno od tego, kiedy przedsiębiorca podejmie taką decyzję (przed czy po 31 marca 2009 roku).

 

 

Podczas zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie można osiągać bieżących przychodów z tego tytułu.

CO WOLNO ROBIĆ? Podczas zawieszenia wykonywanej działalności można: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, uczestniczyć w postępowaniach

sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem, być kontrolowanym na takich samych zasadach jak przedsiębiorca

wykonujący działalność gospodarczą.

 

 

Ubiegający się o zwolnienie przed 31 marca 2009 roku musi złożyć do ewidencji działalności gospodarczej informację o zawieszeniu podając: swoją nazwę i numer ewidencyjny PESEL, jeśli go ma, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, okres zawieszenia. Ponadto musi złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Takie same dane powinna zawierać informacja o wznowieniu działalności.

 

 

FORMULARZE DO ZUS: zawiadomienie ZUS o zawieszeniu działalności polega na złożeniu formularzy ZUS ZWUA - wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej, i ZUS ZWPA- płatnika, z kodem przyczyny wyrejestrowania 600. Z kolei wznowienie wykonywania działalności wymaga przekazania druku ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika oraz ZUS ZUA - ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub ZUS ZZA - wyłącznie do zdrowotnego.

 

 

Prowadzący działalność gospodarczą musi również poinformować ZUS i urząd skarbowy o zawieszeniu biznesu. Każdy komu wygasł tytuł do ubezpieczeń, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Ponadto ma on obowiązek przekazać informacje o zmianach

w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania.

 

 

Od 31 marca 2009 roku zawieszenie działalności gospodarczej, a także jej wznowienie ma następować na pisemny wniosek zainteresowanego złożony właściwemu

organowi ewidencyjnemu. W przypadku natomiast przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - właściwemu sądowi rejestrowemu.

Informacje te organy ewidencyjne będą przekazywać w ciągu 7 dni drogą elektroniczną do urzędów skarbowych i do ZUS.

 

 

Zawieszając funkcjonowanie firmy na pewien czas, nie mamy obowiązku odprowadzania od niej składek społecznych i na zdrowie. Nie podlegamy wówczas obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z działalności. Możemy natomiast opłacać dobrowolnie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez składki chorobowej i wypadkowej).

 

 

Przedsiębiorca, który zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej, nie będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Będzie to miało wpływ na prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia.

 

 

Jak wiadomo, osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu i nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 180 dni nieprzerwanego podlegania temu ubezpieczeniu. Jeżeli zatem zawieszenie działalności nastąpi na trzy miesiące i po tym okresie działalność będzie wznowiona, to jeśli przedsiębiorca zachoruje przed upływem sześciu miesięcy ubezpieczenia, nie otrzyma zasiłku. Okres poprzedniego ubezpieczenia nie będzie uwzględniony.

 

 

Do okresów ubezpieczenia wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym lub bezpłatnym.

 

Osoba, która przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, musi pamiętać o terminowym opłacaniu za siebie składek na te ubezpieczenia do dziesiątego dnia następnego miesiąca. W sytuacji, gdy opłaci składki po terminie lub w niepełnej wysokości, zostanie wyłączona z ubezpieczeń od pierwszego dnia miesiąca, za który składki nie zostały opłacone.

 

 

Podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłacamy także składek na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE! Podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

Wobec tego po upływie tych 30 dni nie będziemy już objęci ochroną zdrowotną. W takiej sytuacji mąż powinien zgłosić żonę, która zawiesi działalność gospodarczą, do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

 

Oczywiście pod warunkiem, że mąż ma jakiś tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowę o pracę, pobiera emeryturę lub rentę. W takiej sytuacji żona posiada prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Komentarze (2)

  • 2010-03-30, 12:10

    Zawiesić działalność mogę na okres min. 1 miesiąca, potem ją odwieszam. Z ubezpieczenia zdrowotnego mogę korzystać jeszcze przez 30 dni po okresie zawieszenia. A co jeśli miesiąc ma 31 dni? Przez jeden dzień nie jestem ubezpieczona?

  • 2011-01-10, 09:13

    W LUTYM 2008 ROKU TRAFIŁEM DO SZPITALA. PO WYJŚCIU OTRZYMAŁEM RENTĘ I GRUPY BEZ PRAWA DO PRACY. ZAWIESIŁEM DZIAŁALNOŚĆ OD 10.2008 DO 07.2010 R. TJ. NIE PEŁNE 2 LATA. TERAZ CHCIAŁBYM Z POWODU CHOROBY PRZEDŁUŻYĆ ZAWIESZENIE NADAL. CZY MOGĘ TO ZROBIĆ NADAL NA 2 LATA, CZY TYLKO ŁĄCZNIE NA DWA LATA.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.